Regler & Villkor

Följande allmänna villkor gäller för försäljning av snuset (produkterna) från Snusogram, bifirma till Unleash der Rotwild AB. Organisationsnummer 556991-4236 (nedan kallat “Snusogram“). Vid försäljning till konsumenter, följer Snusogram tvingande bestämmelser enligt gällande svensk lag.
Vänligen läs följande noggrant då det påverkar dina rättigheter och skyldigheter enligt lagen. Om du inte accepterar dessa användarvillkor, ber vi dig att inte registrera dig till eller använda Snusogram.se. Observera att du som användare av de tjänster som tillhandahålls på Snusogram.se, är skyldig att registrera dig som behörig användare på hemsidan. Din tillgång till och användning av Snusogram.se och samtliga tjänster som hänvisas till, är uteslutande företeelser för dessa användarvillkor.
Du är inte berättigad till att använda Snusogram.se eller dess tjänster till någon olaga handling eller något som strider mot dessa användarvillkor. Genom din användning av Snusogram.se accepterar du dessa användarvillkor och friskrivningsklausuler i detta meddelande till fullo. Om du inte accepterar dessa användarvillkor måste du omedelbart sluta använda Snusogram.se och dess samtliga tjänster.
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra dessa villkor när som helst och din fortsatta användning av Snusogram.se efter dessa ändringar ska anses vara ditt godkännande av en sådan förändring. Det är därför ditt eget ansvar att kontrollera användarvillkoren för eventuella ändringar.

Åldersgräns

Personer som är under 18 år får inte handla på Snusogram.se. När vi upptäcker att en minderårig försökt göra en beställning kontaktar vi alltid målsman per brev. Vi har ett rigoröst system som med manuella och rutinmässiga kontroller helt enkelt gör det omöjligt för en minderårig att få varor via vår tjänst. Beställning som görs i annan persons namn (urkundsförfalskning), eller på annat sätt som medför att Snusogram.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. Varje order granskas manuellt för högsta säkerhet, och vid misstanke om oegentligheter förbehåller Snusogram.se sig rätten att neka köp. Innan ett nekande om order efterfrågar vi alltid fullständigt personnummer. Kan kompletterande uppgifter inte fås, nekas beställningen omedelbart eller inom en vecka från det att vi inte fått svar. Om minderårig genomfört förskottsbetalning via kortbetalning kommer pengarna att betalas tillbaka på det belastade kontot.

Produkter

Produkter som säljs av Snusogram är godkända för försäljning i Sverige.

Medlemskonto

För att kunna fullfölja ett köp på Snusogram.se, måste ett medlemskonto skapas. Ett medlemskonto kan endast skapas av en myndig (över 18 år), bosatt i och som innehar en leveransadress i Sverige. Bortsett från vår underleverantör delar inte Snusogram med sig av personlig information med tredje part.
För att skapa ett medlemskonto behöver du komplettera registreringsprocessen med viss information samt registrera ett användarnamn och ett lösenord. Du ansvarar själv för att upprätthålla sekretessen för ditt användarnamn och lösenord samt alla andra aktiviteter som sker på ditt konto. Du accepterar härmed att omedelbart informera oss om otillbörlig användning av ditt lösenord eller konto eller något annat brott mot säkerheten. Under inga omständigheter kommer “http://www.snusogram.se“ Snusogram hållas ansvariga för några indirekta eller efterföljande förluster eller skador som följd av oansvarigt användande av ditt användarnamn och/eller lösenord. Du får inte använda en annan persons konto när som helst.

Beställning

Vid beställning på Snusogram.se, inträffar ett avtal om köp först efter Snusogram har bekräftat beställningen med en orderbekräftelse via e-post. Snusogram ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år). Snusogram förbehåller sig rätten till avvikelser i den information och specifikation för Snusograms utbud av produkter och tjänster. Alla bilder skall ses som illustrationer, och inte en garanti för produktens exakta utseende och egenskaper. Om den beställda produkten inte är tillgänglig på grund av någon anledning, förbehåller sig Snusogram rätten att erbjuda en liknande produkt som ett alternativ till kunden, alternativt en full återbetalning.

Abonnemang

I samband med skapandet av en prenumeration skickar Snusogram.se en preliminär orderbekräftelse per e-post. Den preliminära orderbekräftelsen genereras automatiskt av vår databas utan manuell översyn. Avtal om prenumeration träffas först efter att Snusogram.se kontrollerat köparens ålder samt korrigerat eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, preliminär första leverans etc.

Kunden har möjlighet att skapa och avsluta sin prenumeration när som helst. Vid avslutande av en prenumeration, kommer det att träda i kraft omedelbart efter att kunden fått en avbokningsbekräftelse från Snusogram.se.

E-postadress

Information och meddelanden från Snusogram kommer att skickas till den e-postadress som anges vid registreringen. Vid byte av e-postadress ska du utan dröjsmål uppdatera din profil på Snusogram.se. Snusogram äger rätt att betrakta den senast angivna e-postadressen som korrekt kundadress.

Priser och betalning

Alla köp sker i svenska kronor (SEK). De taxor och avgifter som fastställs på Snusogram.se inkluderar alltid moms, frakt och andra skatter och avgifter. Betalningsmetoder som godkänns är MasterCard eller Visa kreditkort och elektroniska banköverföringar. Godkännande för betalning måste medges vid varje tecknande av prenumerationstjänst.

Betalning och dröjsmål

Prenumerationsavgiften betalas i förskott och dras från det kreditkort eller betalkort som du har angivit, eller genom annan överenskommen betalningsmetod.

Prenumerationsavgiften förfaller till betalning i enlighet med de uppgifter som specificerats i erbjudandet och dras från det kreditkort eller betalkort som du angivit eller genom annan överenskommen betalningsmetod. På Snusogram förekommer inga bindningstider utan du som kund har möjlighet avsluta din prenumeration när som helst, se mer under rubriken Abonnemang. Snusogram kommer att debitera samma månadsavgift om kunden inte aktivt väljer att ändra sitt prenumerationspaket eller avsluta sin prenumeration.

Kunden åtar sig att hålla tillräckliga medel tillgängliga för att täcka prenumerationsavgiften när avgiften förfaller till betalning. Vid försenad betalning äger Snusogram rätt att debitera dröjsmålsränta på förfallna belopp enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. Om du inte har tillräckliga medel på betalningsdagen äger Snusogram rätt att avbryta eller begränsa din tillgång till prenumerationstjänsten. Vidare har Snusogram rätt att säga upp prenumerationstjänsten i dess helhet med omedelbar verkan i fall då du är i dröjsmål med betalningen med mer än tio (10) kalenderdagar. När tillräckliga medel inte finns tillgängliga för att täcka avgiften äger Snusogram rätt att driva in skulden på annat sätt.

Avgifter

Avgifter utgår i enlighet med den vid den aktuella tidpunkten gällande prislistan. Samtliga priser finns tillgängliga på Snusogram.se och kan ändras från tid till annan, vilket meddelas dig i enlighet med dessa regler. Med undantag för dina rättigheter under ”Ångerrätten” betalas inga inbetalda avgifter tillbaka.

Du har när som helst rätt att ändra ditt paket. Om du väljer att utöka din prenumerationstjänst kommer detta leda till en högre prenumerationsavgift enligt gällande prislista. Den nya prenumerationsavgiften kommer att träda i kraft från och med nästa förfallodag och debitera ditt kreditkort eller betalkort. Om du väljer att nedgradera din prenumerationstjänst till ett paket med lägre paketpris, så kommer både prisändringen och paketändringen att träda i kraft vid nästa förfallodag.

Avgiftsändringar

Snusogram ska ge dig åtminstone trettio (30) kalenderdagars varsel via e-post eller publicering på Snusogram.se om en ändring sker beträffande avgifter under en prenumeration. Emellertid får en avgiftsändring ske med kortare varsel om Snusograms kostnader för att göra prenumerationen tillgänglig ökar på grund av ändrade skatter eller allmänna avgifter, valutaförändringar, ändringar i avgifter på grund av tredje part, myndighetsbeslut, eller förändringar av lag eller annan författning samt om avgiftsändringen avser ett belopp som högst motsvarar kostnadsökningen.

Om du inte accepterar avgiftsändringen har du rätt att frånträda prenumerationen med verkan från den dag ändringen träder i kraft, förutsatt att meddelande härom kommit Snusogram tillhanda senast tre (3) kalenderdagar före ändringens ikraftträdande.

En ändring av avgifterna såsom beskrivs ovan inkluderar även införandet av en ny avgift.

Frakt

På Snusogram.se är moms och frakt alltid inkluderat i det angivna priset i kassan. Snusogram erbjuder en prenumerationstjänst och levererar varorna första veckan i varje månad. Snusogram kan inte leverera utanför Sverige.
Om leveransen är försenad, kommer Snusogram meddela kunden om förseningen genom leveransstatussidan. Kunden har alltid rätt att häva köpet på grund av stora leveransförseningar. Hävning av köp skall ske skriftligen genom brev eller e-post. Snusogram återbetalar köpesumman inom 14 dagar efter det att skriftlig uppsägning mottagits. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att uppfylla en order, till exempel om Snusograms leverantör inte kan fullfölja sin förpliktelse gentemot Snusogram. I dessa fall förbehåller sig Snusogram rätten att utesluta sig själv från alla krav på ersättning från kunden för leveransförseningar. Kunden bör anmäla eventuella transportskador till Snusograms kundtjänst inom sju (7) arbetsdagar från tidpunkten då leveransen mottagits. Kunden är därför ansvarig för att ta bort förpackningen och undersöka produkten så snart som möjligt efter mottagandet.
Om kunden upptäcker transportskador skall kunden kontakta kundtjänst med hjälp av kontaktuppgifterna på Snusogram.se. Observera att produkten inte får användas av kunden i dessa fall och att kunden också måste bevara produktens förpackning, så att den kan inspekteras vid handläggning.

Leveranser

Då Snusogram erbjuder en prenumerationstjänst skickas varorna ut månadsvis. Varorna skickas ut beroende på vilken volym man som kund beställt. Nedan visar hur leveransflödet ser ut.

10st dosor/månad skickas vecka 1 i varje månad.

20st dosor/månad skickas vecka 1 samt vecka 3 i varje månad.

30st dosor/månad skickas vecka 1, 2 samt vecka 3 i varje månad.

40st dosor/månad skickas vecka 1, 2, 3 samt vecka 4 i varje månad.

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid långa leveransförseningar. Vi gör alltid vårt absolut bästa för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Ersättning utgår inte vid en eventuell leveransförsening.

Betalningssäkerhet

Snusogram garanterar att de betalningsalternativ som finns på Snusogram.se är säkra. Snusogram erbjuder en säker kortbetalning med alla VISA och Mastercard-kort (även de med kredit) utgivna inom Sverige i samarbete med Svea Ekonomi, en ledande aktör av betaltjänster på Internet, som är certifierade under betalkortsbranschens nya utökade säkerhet PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). När betalningen sker med kort, omdirigeras kunden till en säker webbplats med SSL-certifikat från Svea Ekonomi där kunden säkert kan skriva in sina kortuppgifter och fullfölja betalningen. Snusogram hanterar aldrig eller lagrar kundernas kortuppgifter. Köpesumman reserveras på ditt konto när betalningen gått igenom.

Säkerhet och sekretess

I samband med kundens registrering och beställning, godkänner kunden att Snusogram lagrar och använder kunddata för att fullfölja sina skyldigheter gentemot kunden. Snusogram dokumenterar även all e-postkorrespondens mellan Snusogram och kunden i syfte att förse kunden med den service som kunden förväntar sig av Snusogram. Snusogram kommer enbart att dela med sig av väsentlig information till Snusograms underleverantör. Bortsett från vår underleverantör kommer inte Snusogram avslöja kundens personliga uppgifter till tredje part. Enligt den svenska Personuppgiftslagen (PUL), har kunden rätt att tillhandahålla den information som denne har registrerat. Om denna information är felaktig, ofullständig eller irrelevant, kan kunden begära att informationen korrigeras eller borttas.

Returpolicy

Kunden är alltid berättigad till 14 dagars ångerrätt enligt den svenska Distansavtalslagen. Rätten gäller endast om produkten i huvudsak är oförändrad och perioden gäller från den dag då kunden mottagit varan. Du som kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt i 14 dagar.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Snusogram.se via e-post för erhållande av ett returnummer (RN) samt fraktetikett. Returfrakten samt en administrationsavgift om 150 SEK bekostas av konsumenten vid åberopande av ångerrätt.

Reklamation

Vid alla typer av reklamationer måste kunden uppvisa ett faktiskt fel. Behåll därför den defekta produkten, kasta eller bruka den inte. Det är lämpligt att du som kund kontrollerar leverans direkt vid mottagandet för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Snusogram.se via e-post och uppge beställningsnummer samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett returnummer (RN) och fraktetikett, som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Snusogram.se skall kunden först ha erhållit ett RN. Defekta produkter som returernas till Snusogram.se bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller Konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200 SEK + moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till avsändaren och fraktkostnad debiteras. Faktura om 10 dagar netto, vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 50 SEK samt dröjsmålsränta.

Snusogram.se står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

Tvist

Svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor. Vid företeelse av tvist följer vi rekommendationerna från Allmänna Reklamationsnämnden.

Vänligen kontakta Snusograms kundtjänst för ytterligare frågor rörande allmänna villkor, kontaktuppgifter tillgängliga på Snusogram.se.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Snusograms kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Snusogram befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Cookies

Cookies används för att lagra inloggningsinformation samt Din Varukorg. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.